Субота, 18.05.2024, 09:11
Вітаю Вас Гість | RSS

Сайт Ковчинського ЗЗСО І-ІІІ ступенів імені Л.П. Деполович

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Методичний кабінет

План роботи методичного кабінету

 

Висновок шкільного методичного кабінету про стан

і результативність науково-методичної роботи з педагогічними кадрами школи

Науково-методична робота в школі організована згідно ЗУ «Про загальну середню освіту», рекомендацій МОНУ «Про організацію методичної роботи із педагогічними кадрами», Положення про методичний кабінет загальноосвітнього закладу, наказів відділу освіти Куликівської райдержадміністрації. В школі розроблена відповідна структура методичної роботи з урахуванням умов організації навчально-виховного процесу та потреб педагогічних працівників щодо підвищення їх наукового, професійного та загальнокультурного рівнів. Структура методичної роботи закладу включає заходи по створенню та покращенню навчально-методичного забезпечення освітнього процесу, формуванню методичної культури педагогічних працівників, дослідно-експертну та аналітико-моніторингову діяльність педагогічного колективу.

В школі діє методичне об’єднання класних керівників ( голова м/о – Тройно Ю.С. ), творча група «Співдружність» ( вчителі початкових класів та вихователі ДНЗ ; голова творчої групи Василенко О.І.), творча група художньо-естетичного напрямку «Єдність» ( вчителі образотворчого мистецтва, музики, художньої культури, трудового навчання ; голова творчої групи Мороз В.М.)  та ініціативна група «За здорову націю» ( вчителі основ здоров’я, фізичної культури, Захисту Вітчизни, соціальний педагог, медсестра ; голова ініціативної групи.).

Засідання м/о відбуваються не менше 4 разів на рік, під час яких розглядаються нормативні документи з питань організації навчально-виховного процесу, актуальні проблеми викладання навчальних дисциплін, ознайомлення з науково-методичною літературою, стан та ефективність організації самоосвітньої діяльності вчителів, впровадження сучасних освітніх, інформаційно-комунікаційних технологій, проведення предметних тижнів, організація та результативність роботи з обдарованою молоддю, аналіз результатів моніторингу якості навчально-виховного процесу та пошук шляхів подолання недоліків і піднесення якості знань учнів.

         Згідно перспективного та річного плану роботи школи педагогічний колектив працює над єдиною методичною проблемою : «Формування цілісної системи знань в умовах соціалізації освіти та державно-громадського управління» програма реалізації проблеми розрахована на 5 років  та включає поетапну її реалізацію, що висвітлює напрямки діяльності педколективу по діагностиці, теоретичному обґрунтуванню та практичному дослідженню проблеми, систематизації, узагальненню та пропагуванню перспективного педагогічного досвіду. Плануванням передбачено поєднання індивідуальних, групових та колективних форм роботи, їх модернізація на інноваційній основі. Питання ефективності роботи по реалізації науково-методичної проблеми розглядаються на засіданнях шкільних методоб'єднань, методичної та педагогічної рад.

  Крім участі в шкільних педагогічних та методичних заходах, вчителі школи беруть активну участь в роботі районних методичних об’єднань та творчих груп, районних та обласних семінарах,  конкурсах фахової майстерності районного рівнів, що позитивно впливає на розвиток їх педагогічної майстерності, на базі навчального закладу проводяться семінари  для вчителів району.

ичний кабінет школи є організаційним інформаційно-ресурсним центром методичної роботи з педагогічними працівниками.

Мета діяльності методичного кабінету школи -  створен­ня інформаційно-методичної бази для педагогічних працівників, забезпечення умов для проектування їх самоосвітньої діяльності та вдосконалення рівня професійної кваліфікації.

Основні завдання діяльності шкільного методичного кабінету:

 • Надання допомоги вчителям у підвищенні фахового рівня і педагогічної майстерності.
 • Координація змісту форм і методів самоосвіти  вчителів та організація колективної роботи з підвищення кваліфікації педагогічних кадрів з метою вирішення актуальних освітніх проблем.
 • Пропаганда досягнень педагогічної науки та перспективного педагогічного досвіду, вивчення та узагальнення досвіду вчителів школи.
 • Розробка і впровадження інформаційно-комп’ютерного забезпечення управління освітнього процесу.
 • Організація творчих об’єднань вчителів для спільного вирішення конкретних методичних проблемних питань, розробки програм, проектів, технологій тощо.
 • Організація апробації навчально-методичної літератури.
 • Активізація видавничої діяльності вчителів.
 • Надання адресної мето­дичної допомоги, організація наставництва та стажування.
 • Проведення діагностичної  діяльності з визначення стану якості навчально-виховного процесу та освітньо-кваліфікаційного рівня педпрацівників.
 • Організація інноваційної  експериментальної педагогічної діяльності.

На базі шкільного методичного кабінету діє методична рада закладу, члени якої є методичним активом школи

 

Планування методичної роботи з педагогічними кадрами:

 

 • План роботи методичного кабінету на 2019/2020 н.р.
 • План роботи методичної ради школи на 2019/20 н.р.
 • План проведення психолого – педагогічного семінару
 • Плани самоосвіти вчителів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджую

Директор школи:                       /Р.М.Шило/

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН

РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ ШКОЛИ НА 2015-2020 РР.

Вступ

Вчитель – представник однієї з найбільш соціально значимих людських професій, праця якого спрямована на розвиток і формування людини.

     Реформування освіти в Україні є частиною процесів оновлення освітніх систем, пов’язаних з визнанням значимості знань як рушія суспільного добробуту та прогресу.  Стає очевидним, що досягнення мети сучасної освіти пов’язане з особистісним потенціалом учителя, його загальною та професійною культурою, без яких неможливе вирішення наявних проблем навчання та виховання відповідно до нових освітніх парадигм . Сучасному учителеві необхідні гнучкість і нестандартність мислення, вміння адаптуватися до швидких змін умов життя. А це можливо лише за умови високого рівня професійної компетентності, наявності розвинених професійних здібностей. У Концепції загальної середньої освіти зазначена необхідність розв'язання проблеми підготовки вчителя, який усвідомлює свою соціальну відповідальність, постійно дбає про своє особистісне і професійне зростання, уміє досягти нових педагогічних цілей.

Перехід школи до нового якісного стану діяльності – режиму розвитку можливе лише за умови підвищення рівня та результативності науково-методичної роботи з педагогічними кадрами. Тому пріоритетними підходами у плануванні роботи методичного кабінету школи з підвищення професійної компетентності вчителів слід вважати:           

діяльнісний – організація роботи по залученню всіх педагогів  до активної участі у різних формах методичної роботи;

кооперативний – створення умов для педагогічної взаємодії,  як під час уроку так і  по за ним, не тільки як учителя з учнем, а як особистості з особистістю;

мотиваційно-стимулюючий – спрямований на постійне самовдосконалення та ствердження авторитету вчителя в процесі взаємодії «вчитель - адміністратор» .          

Основна мета роботи з педагогічними кадрами шкільним методичним кабінетом -  розвиток та самовдосконалення професійних компетентностей вчителя, що характеризується відповідним рівнем сформованості у педагогічного працівника професійно необхідних знань та вмінь і спрямоване на постійне підвищення рівня його професійної майстерності, зумовленої високим рівнем його психолого-педагогічної підготовки та здатністю вирішувати педагогічні завдання (навчання, виховання та розвитку школярів).

   Перспективна модель професійно компетентного вчителя школи повинна гармонійно поєднувати інструментальні компоненти (знання, вміння, активність, самостійність, індивідуальність) та професійні якості (тактовність, комунікативність, доброзичливість, емоційна врівноваженість тощо). Крім того, для потенціалу сучасного вчителя характерні:

 1. Високий рівень загального розвитку (розуміння сьогоднішніх соціально-політичних і економічних перетворень, науково-філософський світогляд, глибокі знання, висока загальна професійна культура, соціальна активність, зрілі етичні погляди).
 2.  Професійне покликання (любов до дітей, потреба навчати і виховувати, захоплення педагогічною роботою, творче ставлення до роботи, потреба в одержанні знань, у формуванні вмінь і навичок професійної діяльності).
 3.  Професійно важливі якості (педагогічні здібності, готовність до особистісно-професійного саморозвитку, гуманістична спрямованість діяльності, вміння швидко орієнтуватися у педагогічній ситуації тощо).

У зв’язку з цим, головним завданням перспективного планування методичної роботи з педагогічними кадрами школи є забезпечення необхідних  умов для  готовності вчителя до інноваційної діяльності та здатності його до самоаналізу

Головні критерії результативності сформованості  професійної  компетентності та педагогічної майстерності вчителя:

 • підвищення рівня навчальних досягнень учнів з предмета, який викладається
 • позитивна динаміка власного професійного росту педагогічного працівника 

Основні напрямки  методичної роботи з вчителями:

 • Методологічна та теоретична підготовка вчителя, основу якої повинні складати знання про закони  розвитку природи і суспільства, осмислення програмних положень у галузі розбудови національної освіти.
 • Підготовка вчителя за сучасними ефективними методиками викладання навчального предмета, вивчення нових навчальних програм, підручників, методичних посібників, оволодіння  технікою і методикою використання засобів навчання.
 • Освоєння і практичне використання теоретичних положень класиків світової та вітчизняної дидактики й теорії виховання, методів і прийомів активізації пізнавальної діяльності школярів.
 • Психологічна підготовка, спрямована на розуміння необхідності осмислення наукового впливу на стан навчання й виховання дитячої особистості.
 • Загальнокультурна підготовка, яка  поєднує обізнаність з питань етики та загальну культуру поведінки.
 • Загальнотехнічна підготовка: знання нових інформаційних технологій, програмного педагогічного забезпечення, комп’ютерної техніки, аудіовізуальних засобів.

Основні вимоги до організації методичної роботи з педагогічними кадрами:

 • практична спрямованість;
 • науковість;
 • конкретність;
 • систематичність та системність;
 • оперативність; 
 • оптимальне поєднання різних сучасних форм та   методів роботи.

 

 

 

 

 

 

 

                                      ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН

роботи методичного кабінету на 2015-2020 рр.

 

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Організація та координування діяльності методичних структур

1

Організація роботи методичної ради, ШМО

До 15 вересня

Ткаченко Л.Ф. керівники методичних структур

2

Видання наказів:

 • Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами

 

 

До 10 вересня

 

 

 

Шило Р.М.

 

3

Проведення засідань методичної ради

за окремим планом

Протягом року

Ткаченко Л.Ф.

4

Проведення творчих звітів ШМО:

 • класних керівників 1-11 класів
 • творчої групи «Співдружність»
 • творчої групи «Єдність»
 • ініціативної групи «За здорову націю»

 

 

2016/17 н.р.

2017/18 н.р.

2018/19 н.р.

2019/20 н.р.

 

 

Пономаренко Т.О.

Василенко О.І.

Мороз В. М.

Чугуй Л.О.

 

5

Участь у районних семінарах – практикумах та методичних заходах

За графіком РМК

     Шило Р.М.

Ткаченко Л.Ф.

Навчально-методичне та інформаційно-нормативне забезпечення освітнього процесу

 

1

Поповнення  папок інформаційно-нормативного та навчально-методичного забезпечення з викладання предметів

Постійно

Ткаченко Л.Ф.

2

Створення інформаційно-методичної папки –портфоліо «Сучасний урок»

2016/17 н.р.

Ткаченко Л.Ф.

3

Створення банку електронних презентацій  «На допомогу вчителю»

2017/18 н.р.

Ткаченко Л.Ф.

Пономаренко Т.О.

Яцина.В. П.

4

Створення інформаційно-методичної папки-портфоліо «Варіативний модуль: факультативи, спецкурси, курси за вибором з предметів  гуманітарного циклу»

2018/19 н.р.

Ткаченко Л.Ф.

Шило Р.М.

5

Створення інформаційно-методичної папки-портфоліо «Тестовий контроль навчальних досягнень учнів у підготовці до ДПА та ЗНО»

2017/18 н.р.

Ткаченко Л.Ф.

Класні керівники 11 класу

6

Створення інформаційно-методичної папки-портфоліо «Початкова школа:впровадження ІКТ»

2017/18 н.р.

Вчителі початкових класів

7

Створення інформаційно-методичної папки-портфоліо «Відкритий світ: переваги електронного середовища навчання»

2017/18 н.р.

Яцина В.П.

 

8

Поповнення картотеки нормативних та інсруктивно-методичних документів, друкованої продукції, періодичної преси

Постійно

Ткаченко Л.Ф.

шкільний бібліотекар

9

Проведення інструктивно-методичних нарад

За окремим планом

Ткаченко Л.Ф.

 

Формування методичної культури педагогічних працівників

 

1

Організація роботи та проведення психолого-педагогічного семінару

2015-20 р.р.

За окремим планом

Пінчук .М. Д.

Пономаренко Т.О.

2

Проведення цільового семінару «Використання програмових засобів навчання як стратегічний      напрямок сучасної освіти»

2015-20 р.р.

За окремим планом

Яцина  В.П.

Ткаченко Л.Ф.

3

Організація предметних тематичних тижнів, тижнів співдружності сімї та школи, тижнів педагогічної майстерності, взаємовідвідування уроків

2015-20 р.р.

За окремим планом

Ткаченко Л.Ф. керівники методичних структур

4

Проведення педагогічних читань:

 • Педагогічна культура вчителя у працях В.О. Сухомлинського
 • Роль інформаційно-комунікаційних технологій у підвищенні професійної майстерності вчителя
 • Освіта майбутнього: перспективи розвитку
 • Софія Русова – хрещена мати української національної школи

 

 

2016/17 н.р.

 

2017/18 н.р.

 

 

2018/19 н.р.

 

2019/20 н.р.

 

Ткаченко Л.Ф.

5

Проведення методичних виставок та творчих звітів вчителів

2015-20 рр.

За окремим планом

Ткаченко Л.Ф.

 

Інноваційна діяльність

1

Організація роботи «Освіта для сталого розвитку» в навчальному закладі

2015-20 р.р.

Василенко О.І.

Пономаренко Т.О.

2

Проведення заходів з реалізації діючої методичної проблеми школи:

-  Проект «Портфоліо вчителя»

-  Проект «Проект молодого вчителя»

-  Проект «Портфоліо школи»

-  Впровадження тематичних та предметних учнівських портфоліо

-  Педагогічна рада у формі науково-методичної конференції як підсумок роботи над науково-методичною темою

 

 

 

Шило Р.М.

Ткаченко Л.Ф.

Керівники методичних структур, вчителі, учні

 

 

 

3

Проведення діагностики та обґрунтування вибору нової методичної проблеми.

Планування етапів її реалізації

2019-20 н.р.

Шило Р.М.

Ткаченко Л.Ф. члени методичної ради

Моніторингова діяльність

1

Організація та проведення моніторингу якості навчально-виховного процесу

 

згідно перспективного плану роботи школи

Шило Р.М.

Ткаченко Л.Ф. керівники ШМО

2

Організація та проведення тематичних перевірок з ефективності методичного супроводу викладання окремих дисциплін

Згідно перспективного плану школи

Шило Р.М.

Ткаченко Л.Ф. керівники ШМО

3

Аналіз результатів ДПА та ЗНО учнів школи

Щорічно

Шило Р.М.

Ткаченко Л.Ф. керівники ШМО

4

Вивчення системи роботи вчителів

Згідно перспективного плану школи

Шило Р.М.

Ткаченко Л.Ф. керівники ШМО

Вивчення й впровадження передового педагогічного досвіду

 

1

Поповнення матеріалів персональних папок-портфоліо з досвіду

Постійно

Вчителі школи

 

Методичний супровід становлення малодосвідчених вчителів

 

1

Організація наставництва та роботи

Школи молодого вчителя

За окремим планом

Ткаченко Л.Ф.

2

Поповнення інформаційного банку матеріалів «Поради наставників»

Постійно

Ткаченко Л.Ф.

3

Впровадження портфоліо молодого вчителя

2015-2020 р.р.

Ткаченко Л.Ф.

Молоді вчителі

Організація підвищення кваліфікації   та проведення атестації педпрацівників

 

1

Планування курсового підвищення квалі-фікації педпрацівників на поточний рік

Щорічно березень

Шило Р.М.

Ткаченко Л.Ф.

2

Створення та поповнення папки «На допомогу вчителю, що атесується»

Постійно

Шило Р.М.

Ткаченко Л.Ф.

3

Проведення інструктивно-методичних нарад з вчителями, що атестуються

За окремим планом

Шило Р.М.

Ткаченко Л.Ф.

4

Проведення консультацій, надання адресної методичної допомоги

За потребою

Шило Р.М.

Ткаченко Л.Ф.

5

Вивчення освітньо-кваліфікаційного рівня педагогічної діяльності вчителів

За окремим планом

Члени атестаційної комісії

6

Проведення засідань атестаційної комісії

За окремим планом

Шило Р.М.

7

Організація методичної виставки та творчих звітів вчителів, що атестуються

2015-20 р.р., березень

Ткаченко Л.Ф.

Організація та координування роботи з обдарованими дітьми

 

1

Організація роботи з обдарованими учнями у поточному навчальному році

вересень

Вчителі - предметники

2

Організація шкільних етапів та участь в районних, обласних Всеукраїнських та міжнародних етапах конкурсів, олімпіад, турнірів, змагань тощо

Протягом року

Шило Р.М.

Ткаченко Л.Ф.

Вчителі-предметники

Організація участі в конкурсі «Учитель року» та конкурсах  фахової майстерності

 

1

Організація участі вчителів школи в районному етапі конкурсу «Вчитель року»

Щороку, згідно номінацій

Шило Р.М.

Ткаченко Л.Ф.

2

Організація участі вчителів школи у інших фахових конкурсах

Протягом року

Шило Р.М.

Ткаченко Л.Ф.

Видавнича діяльність

 

1

Створення інформаційної папки «На допомогу автору»

2015-2020 р.р.

Ткаченко Л.Ф

Клименко С.Ф..

2

Надання консультацій та сприяння у публікації розробок вчителів школи у фахових виданнях та на освітніх сайтах

постійно

Шило Р.М.

Ткаченко Л.Ф.

Клименко С.Ф.

 

 

 

Директор школи:                              /Р.М. Шило/
План роботи

методичного кабінету на 2016-2017 навчальний рік

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка

1

Підготувати проект наказу про методичну роботу на 2016-2017 н.р.

До 05.09.16

Шило Р.М.

 

2

Скласти план роботи МК на 2016-2017 навчальний рік

До 10.09.16

Ткаченко Л.Ф.

 

3

Оновлювати і поповнювати інформаційно-методичну базу МК

Протягом року

Ткаченко Л.Ф.

 

4

Поповнювати книжний фонд МК новинками методичної літератури, підручниками, посібниками, періодичними виданнями.

 

Протягом року

 

Ткаченко Л.Ф.

 

5

Оновлювати картотеку нормативно-інструктивних документів

Протягом року

Ткаченко Л.Ф.

 

6

Скласти план та графік курсового підвищення кваліфікації педпрацівників на 2017 -2018 н.р.

До 25.03.2017 р

Шило Р.М.

Ткаченко Л.Ф.

 

 

Організувати педагогічні виставки:

 • Портфоліо в системі роботи закладу;
 • З досвіду вчителів школи;

 

 

 

Грудень

Лютий

Ткаченко Л.Ф керівники ШМО.

 

7

Надавати консультаційну допомогу учителям в підготовці доповідей, презентацій, відкритих уроків, вих. заходів, творчих звітів тощо

 

Протягом року

 

Ткаченко Л.Ф керівники ШМО.

 

8

Організація педагогічних читань і семінарських занять з актуальних питань педагогіки і психології.

Згідно плану

Ткаченко Л.Ф керівники ШМО.

 

9

Проводити інформаційний огляд новинок психолого-педагогічної, методичної і фахової літератури

Протягом року

Ткаченко Л.Ф

Пономаренко Т.О.

 

10

Організувати і провести атестацію педагогічних працівників.

Організувати методичний супровід атестації та вивчити систему роботи вчителів, що атестуються

 

Шило Р.М.

Ткаченко Л.Ф.

Члени атестаційної комісії

 

12

Забезпечити участь педпрацівників в роботі шкільних, районних,  обласних семінарах, методичних заходах, конкурсі «Вчитель року»

Протягом року

Шило Р.М.

Ткаченко Л.Ф.

 

 

Директор школи:                                        / Р.М.Шило/
План реалізації методичної проблеми школи

Формування цілісної системи знань в умовах соціалізації освіти та державно-громадського управління

 

 

<

Етап

Зміст роботи

Термін

Очікуваний результат

 

Діагностичний етап

 

 • психологічне,
 • організаційне,
 • науково-методичне і матеріально-технічне забезпечення,
 • оснащення  стаціонарних   кабінетів  для  проведення уроків, виховних заходів.  

 

  2015 –

  2016

 

 • актуальне вивчення проблеми;
 • виступи на пед.раді;
 • Розпочати створення портфоліо  вчителів;

 

        

Теоретичне обґрунтування проблеми

 

 

 • вивчення теорії проблеми на засіданнях МР, ШМО шляхом самоосвіти
 • організація диспутів, круглих столів
 • проведення психолого-педагогічного семінару з вивчення проблеми

2016 -

  2017

 • накопичення теоретичних знань
 • підготовка до практичної діяльності
 •  розробки уроків
 • Взаємовідвідування уроків, виховних заходів
 • Продовжити створення портфоліо

 

Практичне дослідження проблеми

 

 

 • проведення тематичних  семінарів-практикумів, тренінгів
 • проведення методичних днів, тижнів, декад
 • створення  розробок                                методичного супроводу реалізації проблеми 
 • корекція діяльності вчителів, що мають проблеми в опануванні технології

2017-

   2018

 • удосконалення методичної бази та НМЗ предметів
 • розробки уроків

виховних заходів з використанням ІКТ

 • матеріали тематичних семінарів – практикумів, тренінгів

 

 

Практичне дослідження проблеми

 

 

 

 • Формування цілісної системи знань в   НВП

 

2018-

   2019

 • формування передового педа-гогічного досвіду
 • підвищення якості НВП  та участі учнів в конкурсах і олімпіада
Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Травень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Ковчинська ЗОШ © 2024
Безкоштовний хостинг uCoz